Vedtægter

§ 1                 Foreningens navn:

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn.

§ 2                 Foreningens formål:

Formålet er at arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for at fremme af bygnings- og landskabskultur på Sydfyn.

Foreningen støtter ved Svendborgfondens midler de i fondens formål nævnte formål, som er lig de ovenstående.

§ 3                 Virksomhed:

Foreningen udøver sin virksomhed alene eller i samarbejde med andre foreninger og enkeltpersoner. Den arbejder for at skabe forståelse for sine formål i offentligheden og hos myndighederne gennem møder, ekskursioner og debatindlæg. Foreningen lader sig repræsentere i udvalg og råd, rådgiver om bevaringsarbejde, formidler kontakter, medvirker ved undersøgelser og afgiver erklæringer ved f.eks. planforslag.

§ 4                 Medlemskab:

Enhver kan optages mod at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Eksklusion af et medlem kræver en generalforsamlingsbeslutning.

§ 5                 Generalforsamlingen:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes gennem annonce og/eller ved brev til medlemmerne med 4 ugers varsel til afholdelse i april måned.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og Svendborgfondens til orientering.
  4. Forslag til kontingent for det følgende år.
  5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes på dagsordenen skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter. Ved vedtægtsændringer og ved beslutning om foreningens nedlæggelse kræves særlig procedure.

Referat af generalforsamlingen beslutninger underskrives af dirigenten og den nyvalgte formand.

§ 6                 Ekstraordinær generalforsamling:

Der afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 10% af medlemmerne indsender begæring herom med motiveret dagsorden til bestyrelsen.

Samme indkaldelsesprocedure som i § 5.

§ 7                 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 – 10 medlemmer. De vælges for 2 år af gangen, således at 2-4 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Fastlæggelse af rækkefølgen for valg efter denne vedtægt tager udgangspunkt i lovene af 11.4.1969 og de eksisterende valgperioder for den nuværende bestyrelses medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Den er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer deltager.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af disse i forening med et bestyrelsesmedlem.

Møderne indkaldes af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer med dagsorden, og der føres et referat over mødernes beslutninger, som udsendes til bestyrelsen. De godkendte referater udgør foreningens protokol.

§ 8                 Ansvar, regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal være revideret inden 15. februar og forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Foreningen er alene forpligtet ved sin formue.

§ 9                 Vedtægtsændringer og opløsning:

Ændring af disse vedtægter kan alene ske på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen. Ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræver, at 50 % af foreningens medlemmer er til stede, og 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Såfremt det ikke er muligt, kan en ekstraordinær generalforsamling uanset antallet af fremmødte vedtage forslagene ved simpelt stemmeflertal.

Ved opløsning af foreningen træffes beslutning om anvendelse af eventuelle midler til foreningens formål.

§ 10               Ikrafttræden:

Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelsen på generalforsamlingen den 17.4.1996 og den ekstraordinære generalforsamling den 21.5.1996.

Valg ifølge § 5 finder første gang sted april 1997.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login